Regulamin sklepu internetowego

§ 1. DEFINICJE

 1. KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. Konsument – Klient, który dokonuje transakcji za pośrednictwem Sklepu, niezwiązanych w sposób bezpośredni z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. Od dnia 1 stycznia 2021 r. przepisy dotyczące Konsumenta w zakresie prawa odstąpienia od umowy, niedozwolonych klauzul umownych, rękojmi za wady oraz roszczeń w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej co do zasady stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Klient – Konsument lub inny podmiot, w tym osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub posiadająca osobowość prawną na mocy ustawy, który zamierza zawrzeć lub zawarł ze Sprzedawcą transakcję w postaci umowy sprzedaży Produktu.
 4. Okres rozliczeniowy – okres za jaki jest uiszczana opłata za Produkt w przypadku korzystania z Płatności cyklicznej.
 5. Płatność cykliczna – sposób zapłaty przez Klienta za Produkt, polegający na automatycznym pobraniu z karty płatniczej Klienta kwoty należności za Produkt.
 6. Polityka Prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika opisane w §11. niniejszego Regulaminu oraz w Informacji RODO zawartej w §11 niniejszego Regulaminu.
 7. Produkt – dostępna w Sklepie licencja niewyłączna na korzystanie w określonym w jej treści zakresie z określonego oprogramowania komputerowego, którego dystrybutorem jest Sprzedawca. Szczegółowe warunki korzystania z oprogramowania komputerowego w ramach licencji dostępnych w Sklepie, w tym pól eksploatacji, które obejmuje Produkt, określa załączona do Produktu licencja udzielona przez producenta (wydawcę) oprogramowania komputerowego. Treść licencji jest udostępniona do akceptacji Klienta na etapie instalacji Produktu. Produkt może obejmować zakup nowej licencji albo przedłużenie okresu obowiązywania uprzednio zakupionej licencji, w tym migrację z przedłużeniem licencji, migrację z rozszerzeniem licencji lub migrację i rozszerzenie z przedłużeniem licencji.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu, dostępny na stronie internetowej Sklepu oraz w siedzibie Sprzedawcy.
 9. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
 10. Sklep – sklep internetowy, będący własnością Sprzedawcy, działający pod adresami https://komputerywpiasecznie.pl, za pośrednictwem którego zawierane są transakcje między Klientem, a Sprzedawcą.
 11. Sprzedawca – CEMIT sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, adres siedziby: ul. Bema 59/27, 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000686812, REGON 367888567, NIP 1231361448, kapitał zakładowy 14 750,00 zł, numer telefonu: (22) 201 35 55 (infolinia dostępna od poniedziałku do piątku, w godzinach 09:00-16:00, koszt połączenia według taryfy operatora), e-mail: sklep@cemit.pl.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia transakcji, określające istotne warunki umowy.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki zawierania umów sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, w tym tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Każdy Klient składający zamówienie jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem, a jego postanowienia stają się dla Sprzedawcy i Klienta wiążące w chwili dokonania przez Klienta zakupów w Sklepie. W chwili złożenia Zamówienia, Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego warunki.
 3. Ponieważ Produkty są treściami cyfrowymi, informacje na temat ich funkcjonalności, technicznych środków ich ochrony oraz ich interoperacyjnościach ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem komputerowym są dostępne w Sklepie na podstronie każdego z Produktów, w jej końcowej części.
 4. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie są wyrażone w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Odwrotne obciążenie VAT ma zastosowanie pod warunkiem złożenia stosownego oświadczenia przez Klienta, przesłanego Sprzedawcy drogą mailową, po złożeniu zamówienia w Sklepie.
 5. Za pośrednictwem Sklepu umowy sprzedaży zawierane są wyłącznie w języku polskim, a zamówienia realizowane są na terenie Polski, chyba że Klient uzgodni ze Sprzedawcą warunki realizacji umowy sprzedaży poza granicami RP.
 6. W związku z decyzją Wielkiej Brytanii (Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) o zaprzestaniu uczestnictwa w jednolitym rynku i unii celnej UE oraz o zakończeniu swobodnego przepływu osób, towarów i usług między Wielką Brytanią, a Unią Europejską od 31 grudnia 2020 r., Sprzedawca nie kieruje na rynek Wielkiej Brytanii swojej oferty publikowanej w Sklepie.

§ 3. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Informacje o Produktach w Sklepie stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 KC, zgodnie z warunkami Regulaminu – nie stanowią natomiast oferty handlowej w rozumieniu KC.
 2. Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu są następujące: telekomunikacyjne urządzenie końcowe (w szczególności komputer, telefon, tablet) z dostępem do Internetu, zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard HTML 5 i język JavaScript oraz włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce.
 3. Zakazane jest podejmowanie czynności i dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:
  1. naruszanie w jakikolwiek sposób dóbr osobistych innych Klientów, Sprzedawcy oraz jego pracowników i osób z nim powiązanych;
  2. w miejscach przeznaczonych do zamieszczania danych osobowych zakazane jest podawanie nieprawdziwych danych osobowych, w tym w szczególności wprowadzanie cudzych danych osobowych;
  3. podejmowanie działań mających na celu jakąkolwiek ingerencję w funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności podejmowanie działań hakerskich służących przełamywaniu zabezpieczeń strony internetowej, umieszczaniu jakichkolwiek plików, aplikacji czy programów negatywnie oddziałujących na innych Klientów, Sprzedającego bądź Sklep,
  4. wykorzystywanie treści zamieszczonych w Sklepie w inny sposób niż do użytku osobistego.
 4. Sklep nie umożliwia rejestracji konta przez Klienta, a zakup Produktów w Sklepie wymaga każdorazowego podania danych przez Klienta.
 5. Zakup Produktu w Sklepie wymaga posiadania adresu e-mail przez Klienta.
 6. Korzystanie ze Sklepu jest nieodpłatne.

§ 4. WARUNKI REALIZACJI I SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. W przypadku zamawiania nowych licencji na korzystanie z Produktu, licencja zostanie wygenerowana na dane podane przez Klienta w zamówieniu.
 2. W przypadku zakupu stanowiącego operację na istniejącej licencji (np. przedłużenie, rozszerzenie czy zmiana Produktu), licencja zostanie wygenerowana na aktualne podane dane przez Klienta. Nie jest dozwolone przedłużanie licencji osoby trzeciej. Jeśli ma nastąpić zmiana użytkownika bieżącej licencji, konieczne jest złożenie oświadczenia o zmianie użytkownika końcowego Produktu. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą.
 3. W przypadku zakupu Produktu w opcji „Nowa licencja”, nabywana jest licencja z okresem obowiązywania od dnia realizacji Zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 11 Regulaminu.
 4. W przypadku zakupu Produktu w opcji „Przedłuż licencję” oraz „Przedłuż licencję i zmień produkt”, nabywana licencja rozpoczyna swój bieg od daty wygaśnięcia licencji, której dotyczy przedłużenie okresu obowiązywania (tj. licencji bazowej), ale nie wcześniej niż od daty realizacji Zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 11 Regulaminu.
 5. W przypadku zakupu Produktu obejmującego z góry ustaloną liczbę stanowisk, nie ma możliwości jednorazowego zakupu więcej niż jednego Produktu.
 6. Złożenie Zamówienia następuje wyłącznie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza w Sklepie, jeśli Klient podał wszelkie niezbędne, prawidłowe dane i otrzymał potwierdzenie Zamówienia, a także dokonał płatności.
 7. Zakres danych niezbędnych do złożenia i realizacji Zamówienia oraz wystawienia faktury, o których mowa w § 4 ust. 6 Regulaminu, jest następujący:
  1. w przypadku Klienta będącego Konsumentem: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, kraj, adres (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, nazwa miejscowości, kraj);
  2. w przypadku pozostałych Klientów: nazwa, NIP, adres siedziby (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, nazwa miejscowości, kraj), telefon, adres e-mail, imię i nazwisko osoby kontaktowej.
 8. Zamówienia można składać całą dobę przez cały tydzień.
 9. Zamówienia są przyjmowane według kolejności wpływu. Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku po godzinie 15:00 oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy, będą przyjmowane do realizacji w następnym dniu roboczym.
 10. Złożenie Zamówienia w Sklepie odbywa się według następującej procedury:
  1. wybór rodzaju Produktu, który Klient zamierza kupić, na stronie głównej Sklepu. Za pomocą filtra można zawęzić wyświetlanie Produktów ze względu na przeznaczenie, system operacyjny, rodzaj ochrony.
  2. wybór opcji Produktu na podstronie dotyczącej danego Produktu spośród: „Nowa licencja”, „Przedłuż licencję” lub „Przedłuż licencję i zmień produkt”;
  3. dalsze postępowanie jest zależne od wyboru opcji Produktu:
   1. kliknięcie w przycisk „Nowa licencja” skutkuje wyświetleniem zaproszenia do zawarcia umowy zakupu danego Produktu, obejmującego ilość stanowisk, okres obowiązywania i cenę zakupu brutto jednego Produktu.
   2. kliknięcie w przycisk „Przedłuż licencję” skutkuje wyświetleniem pola, w którym należy wprowadzić: identyfikator licencji. Po prawidłowym wpisaniu danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, wyświetli się zaproszenie do zawarcia umowy zakupu danego Produktu, obejmujące liczbę stanowisk, okres obowiązywania i cenę zakupu brutto jednego Produktu. Do tego etapu składania Zamówienia można dojść także przez wpisanie identyfikatora licencji w górnej części strony (w pasku pod menu) bezpośrednio na stronie głównej Sklepu.
   3. Po podaniu w poprzednim kroku identyfikatora licencji, dla wybranych Produktów pojawi się również opcja „Przedłuż licencję i zmień produkt”.
  4. wybór liczby Produktu (tj. liczby stanowisk, których Produkt ma dotyczyć) z zastrzeżeniem § 4 ust. 5 Regulaminu oraz okresu obowiązywania Produktu i kliknięcie w przycisk „Kup teraz”;
  5. wybór opcji formularza Zamówienia spośród trzech „Osoba prywatna”, „Firma”, „Centralizacja VAT”:
   1. opcja „Osoba prywatna” – formularz Zamówienia dedykowany dla Konsumentów;
   2. opcja „Firma” – formularz Zamówienia dedykowany dla podmiotów innych niż Konsumenci i podmioty sektora finansów publicznych, o których mowa w punkcie 3) poniżej;
   3. opcja „Centralizacja VAT” – formularz Zamówienia dedykowany dla podmiotów sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  6. prawidłowe wypełnienie formularza, w tym podanie informacji do wystawienia faktury i do wystawienia licencji, poprzez podanie danych, o których mowa w § 4 ust. 7 Regulaminu. W formularzu można opcjonalnie wpisać kod rabatowy.
  7. złożenie oświadczenia o akceptacji Regulaminu. Opcjonalnie możliwe jest wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową (newsletter).
  8. kliknięcie w przycisk „Dalej”;
  9. sprawdzenie treści Zamówienia, w tym podanych danych;
  10. kliknięcie w przycisk „Zamów i zapłać”. Kliknięcie w przycisk „Zamów i zapłać” będzie możliwe tylko, jeśli wszystkie wymagane pola zostaną prawidłowo wypełnione. Sklep automatycznie dokona sprawdzenia poprawności wprowadzonych danych. Jeżeli któreś z wymaganych pól nie zostanie wypełnione lub będzie zawierało nieprawidłowe dane, zostanie wyświetlona stosowna informacja. W takim wypadku należy uzupełnić lub poprawić dane i ponownie kliknąć „Zamów i zapłać”. Kliknięcie w przycisk „Zamów i zapłać” jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia i wiąże się z obowiązkiem zapłaty. W chwili złożenia Zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
  11. po złożeniu Zamówienia Klientowi wyświetli się podstrona z potwierdzeniem przyjęcia i numerem Zamówienia, możliwością wyboru sposobu płatności oraz pobrania faktury pro-forma, a także danymi niezbędnymi do wykonania tradycyjnego przelewu. Klient może zmienić formę płatności poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji. Jednocześnie, na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie złożenia Zamówienia oraz link do faktury pro-forma.
  12. warunkiem realizacji Zamówienia jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony Produkt. Brak zapłaty za Zamówienie w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia równoznaczny jest z odstąpieniem przez klienta od Zamówienia, a w takiej sytuacji Zamówienie zostaje anulowane.
 11. Zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 5 dni od daty otrzymania 100% zapłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 12. Zapłata ceny zakupu Produktu jest dokonywana w polskich złotych.
 13. Z tytułu zakupu Produktu Klient zawsze otrzymuje fakturę. Faktura wysyłana jest elektronicznie (tzw. faktura elektroniczna) w postaci pliku PDF. Na życzenie Klienta faktura może zostać mu wysłana w formie papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego – w tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą.

§ 5. WARUNKI I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Sklep oferuje następujące sposoby płatności: tradycyjny przelew bankowy, płatność elektroniczną (szybka płatność on-line, płatność blik, płatność kartą płatniczą, płatność mobilna) oraz płatność cykliczną, której warunki zostały określone w §6 niniejszego Regulaminu.
 2. Dostawcą usług polegających na realizacji płatności elektronicznych (Przelewy24) jest PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym.
 3. Jeżeli Klient wybrał płatność elektroniczną, należy kliknąć w przycisk „Dokonaj płatności” wyświetlony po złożeniu Zamówienia wraz z potwierdzeniem jego złożenia. Po wybraniu tej opcji, Klient zostanie przeniesiony na stronę systemu Przelewy24, gdzie w celu dokonania płatności powinien postępować zgodnie z instrukcjami i zasadami obowiązującymi w tym systemie.
 4. Klient zostanie poinformowany o złożonym Zamówieniu drogą mailową. Mail zawiera także dane płatności, informacje o możliwości złożenia reklamacji oraz dodatkowe informacje o możliwości odstąpienia od umowy oraz pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i sporów.
 5. Płatności należy dokonać w terminie 7 dni od momentu złożenia Zamówienia. Brak płatności oznacza automatyczne anulowanie Zamówienia przez Sprzedawcę.
 6. Sprzedawca nie jest właścicielem systemu Przelewy24. Reklamacje dotyczące tego systemu, są rozpatrywane zgodnie z regulaminem dostępnym w serwisie Przelewy24.
 7. Aktualne informacje na temat operatorów płatności są dostępne pod adresem https://www.przelewy24.pl/

§ 6. PŁATNOŚĆ CYKLICZNA

 1. Rozpoczęcie korzystania z Płatności cyklicznych przez Klienta następuje w ramach jego wyboru sposobu płatności podczas zakupu Produktu lub przedłużania licencji Produktu.
 2. System Płatności cyklicznej obsługiwany jest przez właściciela systemu Przelewy24. Sprzedawca nie będzie przechowywał danych kart płatniczych Klienta.
 3. Podczas akceptacji Płatności cyklicznych Klient zostanie poproszony przez właściciela systemu Przelewy24 o podanie danych Karty płatniczej będącej docelowo używanej do zapłacenia należności za Produkt oraz innych danych, które są niezbędne dla realizacji Płatności cyklicznych.
 4. Korzystanie z systemu Płatności cyklicznej jest dobrowolne i Klient może w każdej chwili zrezygnować z korzystania wyżej wymienionego systemu. Na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz w wiadomości mailowej otrzymanej podczas zakupu Produktu wskazany zostanie sposób rezygnacji.
 5. Klient zobowiązuje się do zapewnienia środków potrzebnych do opłacenia należności za Produkt celem prawidłowego działania systemu Płatności cyklicznych. Klient zostanie powiadomiony o nadchodzącej następnej płatności co najmniej 7 dni przed terminem płatności w wiadomości mailowej.

§ 7. DOSTAWA

 1. Zakupiony Produkt jest dostarczany w terminie określonym w § 4 ust. 11 Regulaminu, w wersji elektronicznej na adres e-mail Klienta podany przy składaniu Zamówienia w postaci danych licencyjnych: linku do strony internetowej z wersją instalacyjną, instrukcji dotyczącej pobrania Produktu oraz danych niezbędnych do aktywacji Produktu.
 2. Klient nie ponosi kosztów dostawy Produktu.

§ 8. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Od dnia 1 stycznia 2021 r. postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie do Uprawnionych tj. do Konsumenta oraz do osoby fizycznej, zgodnie z § 1 ust. 2 Regulaminu. Uprawniony ma prawo odstąpić od umowy zakupu Produktu w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 10) Regulaminu, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Uprawnionego oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu Produktu Uprawniony może złożyć:
  1. w formie pisemnej – przesyłając je na adres Sprzedawcy, tj.: CEMIT sp. z o.o., ul. Bema 59/27, 05-500 Piaseczno,
  2. w formie elektronicznej, tj. wiadomością mailową na adres e-mail: sklep@cemit.pl. W tym przypadku Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia poprzez wiadomość mailową na adres e-mail Uprawnionego, podany przy składaniu Zamówienia.
 3. Uprawniony może złożyć oświadczenie, korzystając z wzoru dostępnego w zakładce Reklamacje i zwroty.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy:
  1. jeśli Klient dokonał zapłaty za Produkt – niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie Uprawnionego o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci Uprawnionemu należność odpowiadającą kwocie zapłaconej przez Klienta. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Uprawnionego przy zapłacie za Produkt, chyba że Uprawniony oświadczył, że chce otrzymać zwrot w innej formie, która nie wiąże się dla Uprawnionego z żadnymi kosztami.
  2. umowa jest uważana za niezawartą;
  3. gdy za zakup Produktu została już wystawiona faktura, zostaje wystawiona stosowna faktura korygująca i dostarczona w sposób określony w § 4 ust. 13 Regulaminu.

§ 9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji, w szczególności w przypadku, gdy okaże się, że dostarczony Produkt jest niezgodny z Zamówieniem.
 2. Reklamacje można wnosić w szczególności na adres e-mail: sklep@cemit.pl lub w formie pisemnej na adres CEMIT sp. z o.o., ul. Pszczyńska 15, 40-478 Katowice.
 3. Reklamacja powinna zawierać w szczególności: imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub adres siedziby Klienta, określenie przedmiotu postępowania reklamacyjnego, określenie numeru Zamówienia oraz oczekiwania Klienta wobec Sprzedawcy oraz podpis w przypadku składania reklamacji w formie pisemnej.
 4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Klient otrzymuje w formie, w której wniósł reklamację, chyba że w treści reklamacji Klient zastrzegł, że chce otrzymać odpowiedź w inny sposób i podał niezbędne dane do skorzystania z tej formy.
 5. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

§ 10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 2. Europejska platforma internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępna jest pod adresem:
  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.trader.register

§ 11. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych w trakcie procedury składania Zamówienia jest Sprzedawca. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz stosuje niezbędne zabezpieczenia, aby spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Sprzedawca wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę można uzyskać informację, kontaktując się z inspektorem danych osobowych w następującej formie:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej: cemit@cemit.pl,
  2. listownie pod adresem: CEMIT sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Inspektor Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Pszczyńska 15, 40-478 Katowice.
 3. Dane osobowe Klientów uzyskane przez złożenie Zamówienia wykorzystywane są w następujących celach:
  1. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Produktu, w tym rejestracji zakupionych Produktów i świadczenia pomocy technicznej – podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO;
  2. wykonania ciążących na Sprzedawcy obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych organom ochrony prawnej) – podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO;
  3. ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy sprzedaży Produktu, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów – podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO;
  4. marketingu Produktów, prowadzenia badań statystycznych, celach analitycznych, badania satysfakcji Klientów, realizacji prawnie uzasadnionych interesów (tj. ulepszanie oferowanych Produktów) – podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO;
  5. marketingu Produktów, w tym organizacji wydarzeń i szkoleń oraz wysyłki newsletterów w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na wykorzystanie danych w tym celu – podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit „a” RODO oraz Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
  6. obsługi formularza kontaktowego w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na wykorzystanie danych w tym celu – podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit „a” RODO.
 4. Podanie swoich danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niezbędne do złożenia zamówienia oraz zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży w Sklepie internetowym.
 5. Bez zgody Klienta jego dane osobowe nie będą wykorzystywane w innych celach niż w ust. 3.
 6. Dane osobowe Klientów będą przechowywane:
  1. przez okres realizacji Zamówienia oraz po jego wykonaniu w celu pełnego rozliczenia się stron, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z umowy sprzedaży Produktu (2 lata), a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu sprzedaży Produktu,
  2. jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą lub przez czas trwania celu, dla którego zostały zebrane.
 7. Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące ze Sprzedawcą w zakresie realizacji Zamówienia, w tym podmioty realizujące usługi prawno-finansowe na rzecz Sprzedawcy, dostawcy i producenci Produktów. Dane osobowe – w przypadkach określonych przepisami prawa – będą musiały być przekazane uprawnionym organom ochrony prawnej w tym policji lub prokuraturze.
 8. Klientom przysługują następujące prawa dotyczące danych osobowych:
  1. dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Sprzedawca przetwarza dane Klienta, a jeśli tak, to w jakim zakresie;
  2. sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy zdaniem Klienta są one nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Sprzedawcę i wstrzymania dalszych operacji na danych, z wyjątkiem ich przechowywania;
  4. usunięcia przetwarzania danych osobowych, które przetwarzane są przez Sprzedawcę bezpodstawnie,
  5. przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych lub przesłania ich do Klienta.
 9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Klienta zgodę, Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Klientowi przysługuje również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu:
  1. wobec przetwarzania dotyczących Klienta danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Sprzedawcy po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych do takich celów,
  2. z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta – wobec przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu o wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy. Sprzedawcy, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych do takich celów, chyba że Sprzedawca wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych, które będą nadrzędne wobec Klienta interesów, praw i wolności, albo gdy istnieć będą podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku, gdy zdaniem Klienta przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę odbywa się z naruszeniem prawa.
 12. Dane Klienta będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w zakresie, w jakim jest to niezbędne to wystawienia i przesłania faktury oraz monitorowania płatności, nie będą natomiast profilowane.
 13. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze Sklepu znajdują się pod adresem – Polityka prywatności.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest w Sklepie internetowym.
 2. Sprzedawca może zmienić lub zaktualizować niniejszy Regulamin, w szczególności aby uwzględnić zmiany w Produktach, usługach lub sposobie prowadzenia działalności, w tym nowe usługi, funkcje, technologie, ceny czy korzyści; wynikające z regulacji prawnych lub związanych z bezpieczeństwem; związane z bezpieczeństwem, w tym aby zapobiec nadużyciom lub szkodom.
 3. O każdorazowej zmianie Regulaminu Sprzedawca zamieści informację w Sklepie. Klient w zakresie danego Zamówienia nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które uległy zmianie po złożeniu tego Zamówienia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia Zamówienia.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności KC oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia: 25 kwietnia 2023 r.